Program promocije zdravja na delovnem mestu

Program promocije zdravja na delovnem mestu ima za cilj ohranjanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja ter dobrega počutja zaposlenih. Zakon o varnosti in zdravju pri delu tako skrbi, da so zaposleni deležni zdravega načina življenja in dela, saj mora delodajalec v skladu s 5. členom izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi. Delodajalec mora v skladu s 6. členom načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu in po 32. členu zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu.

Programi vključujejo:

 • posnetek stanja
 • analizo potreb
 • izvedbo treninga
 • spremljanje rezultatov in prenos novo osvojenih veščin v prakso
 • individualno podporo in spremljanje po zaključku programa.

Cilji programov:

 • ozaveščenost in informiranost zaposlenih o pomenu zdravja tako v profesionalnem (službenem), kot privatnem okolju
 • izboljšanje delovnega okolja posameznika in s tem posledično cele delovne skupine, tima
 • vzpostavitev dobrega počutja in pozitivne naravnanosti zaposlenih
 • spodbujanje prevzemanja odgovornosti za svoje zdravje in dobro počutje
 • varovanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja zaposlenih
 • osebnostni razvoj posameznika
 • razvoj timov in delovnih skupin
 • izboljšanje komunikacijske kulture
 • obvladovanje stresa na delovnem mestu.

Vsebina in trajanje programa sta prilagojena Vašim željam in potrebam. Programe sestavljajo različni vsebinski sklopi, ki jih skupaj z Vami določimo na uvodnem razgovoru. 

Primer programa v 4 modulih:

1. Zdrav delovni prostor in delovno okolje: v urejenem delovnem prostoru se zaposlenih počutijo prijetno, radi prihajajo na delo, storilnost se izboljša, manj je izostankov z dela. 

2. Osebnostni razvoj zaposlenih:

 • medosebni odnosi med zaposlenimi (ustvarjanje pozitivne delovne klime)
 • motivacija in sodelovanju skupin in timov
 • kominikacijske tehnike in javno nastopanje
 • prepoznavanje nebesedne govorice
 • vzroki za nastanek komunikacijskih šumov
 • iskanje mirnih rešitev v konfliktnih situacijah
 • tehnike sproščanja za obvladovanje stresa

3. Zdravo gibanje: udeleženci se naučijo učinkovitih vaj, ki jih izvajajo v kratkih odmorih med delom, spoznajo pomen odmora, tako pri fizičnem kot umskem delu. Vaje izvajajo sami ali v skupinah, kar predstavlja še dodatno možnost za neformalno druženje, krepitev medosebnih odnosov znotraj podjetja.

4. Uravnotežena zdrava prehrana: različna vrsta hrane ima različen vpliv na fizično in psihično delovanje našega telesa. Udeleženci spoznajo različna hranila in pomen pravilne izbire raznovrstne hrane. Prehranjevanje v okviru delovnega časa (malica kot priložnost za druženje znotraj delovnega kolektiva).


Vsebino programa in ponudbo s ceno pripravimo po uvodnem razgovoru, ki ga opravimo z Vami in je prilagojena Vašim potrebam in željam.